Mittetulundusühing Viljandimaa Metsaselts asutati 2004. aasta detsembris. 

15. märts  2018  seisuga on liitunud mittetulundusühinguga  416  metsaomanikku. 

Ühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala on  ca 11,4 tuhat hektarit


 
MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi tegevuseesmärgid:

 • erametsaomanike ühtekoondamine ja ühtse üleriigilise erametsandusliku struktuuri väljakujunemisele kaasaaitamine;
 • erametsaomanike metsandusalane ja keskkonnakaitseline nõustamine ning sellealase tegevuse arendamine (looduskaitsealad, Natura-alad, vääriselupaigad jne);
 • metsakõrvalkasutuse arendamine;
 • erametsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning liikmete esindamine;
 • erametsaomanikele juriidilise nõustamise vahendamine;
 • erametsanduslike piirkondlike projektide käivitamine ja läbiviimine;
 • koolimetsanduse liikumise ning keskkonnahariduse edendamine;
 • maaelu arendamine;
 • elamus- ja loodusturismi edendamine;
 • riiklike toetuste vahendamine, liikmete abistamine toetuse taotluste täitmisel

Metsaseltsi varasemate aastate suurimad kordaminekud:

 • Metsaomanikel on tekkimas usaldus seltsi vastu –  võimalik saada nõuannet ja  abi murede lahendamisel.
 • Oleme  vähendanud valestimõistmist (vastandumist) metsaomanike ja jahimeeste vahel
 • Loonud püsiva individuaalnõustamise teenuse (konsulendid on seotud  seltsiga põhimõtteliselt jätkuvate lepingutega)
 • Oleme läbiviinud koolitusi erametsaomanikele:
  • metsanduslike teadmiste omandamiseks
  • tutvumiseks teiste metsomanike ja riiklike süsteemidega – koolitusreisid  Läti ja  Leedu vabariiki (erametsaomanike ühendused, metsade majandamine LK aladel)
  • erinevate toetuste taotlemisega seotud nõuete tutvustamiseks
  • rajanud õppe- ja matkaraja ja koolimetsa õppeklassi Paudi talu maadele Sarja külla (Abja vald)
 • Aitame toetuste taotlemisel

NB! MTÜ Viljandimaa Metsaselts ei tegele otseselt metsamajanduslike tööde tegemisega liikmete omandis olevatel kinnistutel

MTÜ Viljandimaa Metsaselts oma liikmetele toetuste taotlemiseks ühistaotlusi ei tee v.a. metsamajanduskavade toetuse taotlus alates 2015 aastast ja metsa uuendamise toetuse taotlused alates 2017 aastast.
Ei taotle ei tänavu ega ka tulevikus oma liikmetele ühistaotlusega  MAK 2014 - 2020 metsameetme tööde tegemiseks (hooldus, laasimine jne).  Kui soovite neid toetusi metsaühistu kaudu saada, siis meie selts selleks ei sobi. Samuti ei vahenda (ei korralda avalikke  oksjone) metsamaterjali müügiks, raieõiguse võõrandamiseks ja kinnistute võõrandamiseks. 

MTÜ Viljandimaa Metsaselts ei kuulu EEML-i, ei ole osanik Keskühistus Eramets.

 

Üldkoosoleku poolt   kinnitatud 2018 aasta liikmemaksu  suurus:

 Sisseastumismaks  2018 aastal 

                        eraisikutel             -     10 eurot

               juriidilistel isikutel           -     25 eurot

 Liikmemaks 2018 aastal

                       eraisikutel              -   15 eurot

              juriidilistel isikutel            -    75 eurot