Veel infot RMP portaali kaudu maksuvõla ajatamise kohta

 

18.11.2009 | Toimetas: rmp.ee


Kuidas ajatustaotlust täita ning kuhu viia/saata?

 

Taotluse võib esitada, saata posti teel või e-postiga (digiallkirjastatult) vabas vormis või vastaval blanketil piirkondlikusse maksukeskusesse, selle teenindus­büroosse või teeninduskohta. Taotluses esitatakse põhjendus maksuvõla tekkimise ja tasumise ajatamise vajaduse kohta ning lisatakse soovitav maksuvõla tasumise ajakava (perioodi pikkus, igakuiste maksete suurus ja tasumise kuupäev). Samuti põhjendatakse taotluses, kas (mille arvelt) maksukohustuslane on suuteline taotletaval ajatamisperioodil maksegraafikut ning ka muid jooksvaid kohustusi (nt pangalaenu või liisingmakseid) täita.
 
Maksumaksja peab arvestama, et ajatamisperioodil lisanduvad graafikujärgsetele maksetele kuni põhivõla tasumiseni täiendavalt arvestatud intressid ning maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksumaksjat tema jooksvate maksukohustuste täitmisest.
 
Ametnikul on õigus nõuda maksuvõla tasumise ajatamise korral tagatist. Üldjuhul ei nõuta tagatist füüsilistelt isikutelt kuni 100 000 krooni suuruste maksuvõlgade ning juriidilistelt isikutelt kuni 1 000 000 krooni suuruste maksuvõlgade tasumise ajatamise taotluste rahuldamisel kui ajatamisgraafiku pikkus on kuni 12 kuud.
 
Füüsilistel isikutel, kellel on maksuvõlg kogusummas kuni 50 000 krooni ning soovitav ajatamisperiood kuni 12 kuud, on võimalik taotleda lihtsustatud korras maksuvõla tasumise ajatamist.
 
Maksuhaldur teeb maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.


 


Millised dokumendid tuleb esitada, kust saab blankette?

 

Füüsiliste isikute ja FIE-de puhul peab lisaks põhjendatud taotlusele esitama ka tulude ja kulude arvestuse vormi, mis on leitav MTA kodulehelt http://www.emta.ee/index.php?id=2388 

Juriidiliste isikute puhul on lisaks põhjendatud taotlusele vajalik esitada:
- viimase majandusaasta bilanss (mitte vanem kui 3 kuud),
- kasumi aruanne,
- rahavoogude prognoos taotletava ajatamisperioodi kohta.
Kui maksuvõla tasumise ajatamise taotluse esitab maksukohustuslase volitatud esindaja, peab taotlusele lisama volitust tõendava dokumendi. Taotluse ja rahavoogude prognoosi vormid on samuti MTA kodulehelt leitavad  http://www.emta.ee/index.php?id=2389


Kuidas tasuda ajatamisgraafiku järgseid makseid, millist viitenumbrit kasutada?

 

Maksuvõla ajatamise otsusega moodustatakse maksumaksjale graafikujärgsete maksete tasumiseks eraldi viitenumber, mis on ajatamise otsuses välja toodud.
 
 
 
Allikas: Maksu- ja Tolliamet