Viljandimaa Metsaseltsini on jõudnud info, et metsaomanikku on petetud metsamajanduskava koostamisel. Püüame siis selgitada, kuidas peaks kava tellima ja kes võivad Teile  metsamajanduskava teenust osutada.

 

Esiteks Metsaseadusest väljavõtted, mille alusel üldse on vajalik metsamajanduskava tellida:

 § 11.   Metsa korraldamine

(1) Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, nõustada metsaomanikku ja kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi.
(2) Metsa korraldamine koosneb järgmistest toimingutest (edaspidi metsakorraldustööd):

    1) metsa inventeerimine;
    2) metsamajanduslike tööde planeerimine;

(3) Metsa korraldatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud metsa korraldamise juhendi alusel.

 (4) Metsa korraldamise juhendiga sätestatakse:
1) metsa kaardistamise tingimused;
2) metsa inventeerimise eesmärgid ja metoodika; 
3) metsa majandamise viiside ja võtete kavandamise nõuded;
4) metsa raiemahu arvestamise metoodika;
5) metsamajandamiskava koostamisele esitatavad nõuded.
  (41) Metsa inventeeritakse ülepinnalise takseerimisega katastri- või majandamisüksuste kaupa või statistilise valikmeetodiga. Metsa inventeerimisandmed, välja arvatud statistilise valikmeetodiga saadud, kehtivad kümme aastat nende kandmisest koos metsakaardi andmetega metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse. Registrisse kantavad inventeerimisandmed ei tohi olla vanemad kui üks aasta.
  (42) Uuendus-, harvendus- ja valikraie tegemiseks on kohustuslikud kehtivad inventeerimisandmed. Eeltoodu ei kehti uuendusraie tegemisel metsakaitseekspertiisi akti alusel ning kinnisasja kohta, kus juriidilisele isikule kuuluval kinnisasjal on metsa pindala väiksem kui kaks hektarit ja füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui viis hektarit.
  (43) Koos metsa inventeerimisega koostatakse metsaomanikule metsamajandamiskava, välja arvatud juhul, kui ta seda ei soovi.
  (5) Riigieelarvest kaetakse metsa korraldamise kulud, mida riik teeb:
  1) metsaressursi arvestuse pidamiseks;
 3) toetuste maksmiseks käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 42. Omaniku kohustused metsa majandamisel
(1) Metsaomanik on kohustatud:

1) jälgima metsa seisundit, kaitsma metsa kahjurite ja haiguste, prahistamise ja tulekahjude eest;
2) majandama ja lubama oma metsa majandada üksnes sellisel viisil, mis ei ohusta metsa kui ökosüsteemi ega kahjusta geenifondi, metsamulda ja veerežiimi ning metsa uuenemise ja uuendamise tingimusi õigusaktides lubatust suuremas ulatuses, mis ei loo eeldusi tuulekahjustuste tekkeks ega seenhaiguste ja putukkahjurite levikuks ning mis on kooskõlas metsa säästva kasutamise põhimõtetega, samuti kaitsma metsa kasvutingimuste halvenemise eest;
3) metsa kõrvalsaaduste varumise korral rakendama ja lubama rakendada üksnes selliseid varumisviise, mis ei kahjusta kõrvalsaaduste, nagu marjade, seente ja ravimtaimede saagikust.
(11) Maareformi seaduse alusel Eesti Vabariigi kasuks koormatud kinnisasjal kasvava metsa majandamiseks tellib metsaomanik metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel järgimiseks kohustuslik.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuded ei laiene metsale, mida kasutatakse riigikaitse otstarbel.

 

Siia lisandub veel  erinevate metsandustöödega seotud toetuste taotlemisel nõue, et toetust võib taotleda metsamaale, mis on kantud metsaregistrisse.

Seega on metsamajanduskava vajalik kõikidele nendele füüsilisest isikust  metsaomanikele, kelle  kinnistul  (mitte katastriüksusel) on metsamaad rohkem kui 5,0 ha ja kavandatakse uuendus-, harvendus- või valikraieid ning soovitakse taotleda Euroopa Liidu rahadest makstavat või siseriiklikku metsamajandamisega seotud toetust.

 

Metsa inventeerimine ja metsamajanduskava koostamine

Metsa inventeerimise ja vajadusel metsamajanduskava koostamise   tellib metsaomanik ise (konsulent, selts või ühistu võivad nõustada kuidas ja kellele kava tellimiseks avaldust esitada) metsakorraldustööde luba omavalt firmalt. Metsamajanduskava koostatakse  metsaomaniku soovi alusel (kava koostamise eest toetust ei maksta, makstakse metsa inventeerimise eest) ja hea tava on, et koostatud kava mustand kooskõlastatakse metsaomanikuga. Kui olete kava mustandi ülevaatamisel nõutu, kas kiita see heaks või mitte, siis pöörduge konsulendi poole ja nad aitavad Teil kava mustandi läbi vaadata. Peale metsaomanikuga kooskõlastamist vormistatakse inventeerimisandmed ja kava lõplikult ning esitatakse Metsaregistrile kinnitamiseks (kontrollimiseks) ja registrisse kandmiseks. Metsaregistrisse kandmise kohta tehakse otsus. Metsa inventeerimise ja metsamajanduskava eest tasumiseks esitab Teile kava koostanud firma arve ja maksmine toimub arve alusel. Kuna metsamajanduskava koostamise eest makstakse toetust,  on parem, kui tasute arve pangaülekandega.  Peale arve tasumist ja inventeerimisandmete kandmist metsaregistrisse, saate metsamajanduskava kätte.  Peale seda saab küsida metsa inventeerimise eest toetust SA Erametsakeskuselt (siseriiklik toetus).

 Mitte kellelgi ei ole õigust tellida metsamajanduskava (inventeerimist) koostamist Teie eest Teie teadmata s.t. ükski teine isik (metsafirma, naabrimees jne), keda metsaomanik ei ole volitanud kirjalikult, ei tohi tellida metsamajanduskava Teie kinnistule. 

Kui teie õue sõidab mingi seltskond ja väidab, et Teie kinnistule on keegi tellinud metsamajandamiskava koostamise ja nad nüüd hakkavad metsa inventeerima ja Teil tuleks selle  töö eest maksta, siis on sellised soovitused:

 

1. Küsige täpselt järgi, millises metsakorraldusfirmas need isikud töötavad. Pole paha küsida töötõendit või mingit muud dokumenti, mis annaks Teile infot kellega on tegemist ja tõendaks, et nad võivad üldse metsakorraldamisega tegeleda.

 2. Küsige näha avaldust metsamajanduskava koostamise tellimise kohta.

3. Kirjutage üles, kes Teile selle kava tellis (avalduselt, kui selline üldse on) ja ka metsakorraldusfirma andmed ja nende isikute andmed, kes Teie õuele sõitsid.

4. Ärge lubage mingeid töid oma metsas teha, kui Te teate, et ei ole kava tellinud - saatke need inimesed lihtsalt minema.

5. Kontrollige metsakorraldusfirma andmed Keskkonnainfo kodulehelt (kui ise ei saa hakkama, paluge nooremat sugulast)   https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/metsakorraldusettevotted 

6. Pöörduge oma piirkonnas olevasse metsaseltsi või ühistusse või otse konsulendi poole, kes aitavad Teil asjast selgust saada.

7. Mitte mingil juhul ärge makske mingit raha väidetavalt koostatava metsamajanduskava eest, mida Te ei ole tellinud ja mitte mingil juhul sularahas!

  

Metsamajanduskava toetuse taotlemine:

 Alates 2015. aastast saab toetust taotleda üksnes metsaühistu. Erametsaomanikul on võimalus liituda sobiva metsaühistuga ja saada toetust ühistu kaudu.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete koostamise ja nende alusel metsamajandamiskava koostamise eest. Inventeerimisandmed võivad olla kantud metsaregistrisse taotluse esitamise aastal või sellele eelneval kahel kalendriaastal. Toetust makstakse üks kord kümne aasta jooksul.

Toetuse määr on:
1)    metsa inventeerimise eest kuni 10 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.

Toetuse saamiseks peab metsaühistu esitama Erametsakeskusele:
1)    taotluse  andmetega inventeeritud metsamaa kohta 

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“. 

 https://www.eramets.ee/toetused/metsa-inventeerimise-toetus/ 

 

Viljandimaa Metsaseltsi konsulendi kontaktid on:

 Ülle Kuldkepp           tel. 5227000  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Kui nüüd juhtusite seda artiklit lugema ja ise otseselt ei ole metsaomanik, aga Teie vanemad, vanavanemad on, siis palun rääkige ka neile, kuidas nad võiksid oma metsamajanduskava tellida ja milliseid arusaamatusi võib ette tulla.

 

 

Eha Valeikiene

MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi juhatuse esimees

5347 7454

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.